از صف انتظار خبری نیست

 بازرسي مسافران و بار همراه  آنان درفرودگاه يكي از دردسرهايي است كه مسافران مجبورند آن را تحمل كنند و با  مشكلات و صف هاي طولاني كنار بيايند ولي بعضي از شركت هاي هواپيمايي با همكاري دست اندركاران فرودگاه ها به راه حل های خوبی دست يافته اند.

بهترين و خوشايندترين تجربه اي كه مسافران مي توانند به هنگام گذشتن از نقطه بازرسي داشته باشند، نبود نگراني از به همراه داشتن بيش از يكصد ميلي ليتر مايعات، كمربند فلزي، خارج كردن  لپ تاپ از كيف و غیره است. در حال حاضر پژوهش هاي گسترده اي درباره بازرسي نامحسوس مسافران در ترمينال هاي فرودگاه ها صورت مي گيرد. به عبارتي مسافران ندانند چه زمان از نقطه بازرسي  گذشته اند. در حقيقت همان زماني كه مسافران از راهرو ارتباطي مي گذرند تا خود را به خروجي سوار شدن به هواپيما برسانند از نقطه بازرسي نيز مي گذرند. دستگاه بازرسي كه در نقطه اي نامحسوس نصب شده است با مقايسه حرارت بدن مسافران و اشياي همراهشان آنها را شناسايي مي كند و در صورتي كه شيئي مورد نظر جزو اشياي ممنوعه یا مشكوك باشد،  هشدار مي دهد. بازرسان نيز در مكاني دور از چشم مسافران در نمايشگرهاي خود مسافران را تحت نظر دارند. به اين ترتيب صف هاي طولاني بازرسي حذف خواهد شد.

فناوري تلفن همراه نيز در زمينه بازرسي فرودگاه كارساز است. مسافران مي توانند از طريق تلفن همراه خود زماني را كه مايلند از بازرسي بگذرند، مشخص كنند. در صورتي كه زمان مشخص شده به وسيله مسافر امكان پذير باشد، تاييد آن به وسيله پيامك به مسافر اطلاع داده مي شود. پانزده دقيقه پيش از فرا رسيدن زمان مورد نظر، هشدار ديگري به مسافر پيامك مي شود. اگر زمان تعيين شده ميسر نباشد سامانه خودكار زمان جديد را به مسافر پيامك مي كند تا مسافر در آن زمان در نقطه بازرسي حاضر باشد.

اكنون اين سامانه در فرودگاه مونترآل كانادا اجرا مي شود. به زودي شاهد راه اندازي نسل تازه سامانه هاي بازرسي مسافران در فرودگاه ها خواهيم بود. سامانه رديابي حرارت بدن مسافران و مقايسه آن با حرارت اشياي ممنوعه آلفا 3 نام دارد كه با اجرايي شدن آن، سامانه مي تواند در ساعت 400 نفر را به راحتي بازرسي نمايد. به اين ترتيب از تعداد كاركنان بازرسي در سالن مسافران نيز كاسته مي شود. به عبارت ديگر اين بازرسان به جاي اينكه در كنار مسافران حضور داشته باشند به صورت نامحسوس به كار خود ادامه می دهند و مسافران نيز بدون صرف وقت در صف هاي بازرسي به صورت نامحسوس و بازدهي بيشتري بازرسي می شوند .