برگزاری دوره آموزشی

اولین دوره آموزشی EASA AIR-OPS  در انجمن برگزار شد . این دوره بنا به ضرورت بروزرسانی دوره های آموزشی مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی و همسویی با قوانین یاسا طی سه روز برگزار گردید . در اولین دوره آموزشی انجمن 17 نفر از 5 ایرلاین شرکت داشتند . این دوره در مرکز آموزش هواپیمایی معراج برگزار گردید و مدرس هلندی آن از کیفیت برگزاری رضایت داشت .