كارگاه آموزشي آشنايي با كنوانسيون كيپ تاون 2001 برگزار شد

 به دنبال در دستور كار قرار گرفتن موضوع الحاق ايران به كنوانسيون كيپ تاون 2001 در وزارت راه و شهرسازي، كارگاه آموزشي آشنايي كنوانسيون مذكور، برنامه ريزي و با حضور مديران و كارشناسان حوزه هاي حقوقي و فني شركت هاي هواپيمايي با مشاركت انجمن شركت هاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.

در اين جلسه ابتدا علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري طي سخناني با تشريح وضعيت صنعت حمل و نقل هوايي و لزوم اهتمام بيشتر به انسجام و ايجاد باوري درست از جايگاه صنعت حمل و نقل هوايي و نقش موثري كه مي تواند در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد، گفت: اين محدوديت هاي چند دهه گذشته و در حاشيه قرار گرفتن اين صنعت اگر چه موجبات توقف و زمينگير شدن صنعت حمل و نقل هوايي بخش سيويل نشده اما در مقايسه با سايرين حركت توسعه اي در اين بخش را با كندي روبرو كرده بود كه در حال گذر از آن مرحله هستيم.

وي در اين جلسه با اشاره به اينكه پتانسيل هاي موجود در صنعت حمل و نقل هوايي و نيروهاي با استعداد كه همواره آمادگي مشاركت و همكاري در جهت ارتقاء سطح آموزش داشته و دارند نويد بخش آينده روشن و روبه تكامل بخش هوايي است كه اين جلسه و برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با مباني حقوقي كنوانسيون كيپ تاون 2001 نمونه اي از اين تلاش هاست كه لازم است هم به جهات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

در اين جلسه همچنين عليرضا منظري در خصوص تاريخچه و ساختارهاي كنواسيون، دكتر مولايي مشاور حقوقي وزير راه و شهرسازي در خصوص ضرورت الحاق كشورمان به كنوانسيون هاي بين المللي، دكتر كاظمي در خصوص بررسي ابعاد حقوقي كنوانسيون و دكتر اشراقي استاد دانشگاه تهران در خصوص تامين مالي و تضامين در كنوانسيون كيپ تاون به ايراد سخنراني پرداختند.

محور اساسي تاريخچه و ساختارهاي كنوانسيون، ابعاد حقوقي، تامين مالي و تضامني در كنوانسيون كيپ تاون در اين دوره مورد بحث و بررسي قرار گرفت.