توسعه  امن ، ايمن ، کارآمد ، اقتصادي و پايدار صنعت حمل و نقل هوايي کشور

توسعه ايمني alt

انجمن تلاش خواهد کرد تا با ترغيب و مساعدت در اجراي سيستم مديريت ايمني در شرکتهاي هواپيمايي به ارتقاء سطح ايمني حمل و نقل هوايي کشور ياري رسانده و به ترويج فرهنگ ايمني اهتمام ورزد.


توسعه امنيت alt

انجمن تلاش خواهد کرد تا استانداردهاي امنيتي لازم و منطبق با استانداردهاي ملي هواپيمائي کشوري و بين المللي ايکائو توسط شرکت هواپيمايي به اجرا درآيد تا امنيت مسافران همواره تضمين گردد.


توسعه کارآمدي alt

انجمن تلاش خواهد کرد تا به شرکتهاي هواپيمايي جهت ارتقاء بهره وري ناوگان و نيروي انساني آنان ياري رساند.


توسعه اقتصادي alt

انجمن از محيط کسب و کار هوانوردي با فضايي عادلانه و رقابتي حمايت کرده و شرکتهاي هواپيمايي را جهت ايجاد و بهره برداري از زيرساخت هاي مشترک ترغيب مي نمايد.


توسعه پايداري alt

انجمن از توسعه پايدار صنعت حمل و نقل هوايي حمايت کرده و بر اين اعتقاد است که صنعت توسعه يافته حمل و نقل صنعتي است امن ،ايمن ،اقتصادي و در عين حال دوستدار اجتماع و محيط زيست.