ویزای مولتی کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت آمریکا | وقت سفارت انگلیس| ویزای شینگن| ویزای ازبکستان| تور باکو

دوشنبه, 20 آذر 1396 ساعت 09:21

اساسنامه انجمن  بسمه تعالي

«  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي شرکتهای هواپیمایی »

فصل يكم – كلياتمقدمه:

حمل و نقل  هوایی به دلیل ویژگی­های انحصاری خود مانند سرعت، راحتی، ایمنی و غیره از جایگاه بسسیار مهمی در سیستم حمل و نقل امروزی برخوردار است در بسیاری از کشورهای پیشرفته حمل ونقل نقش غالبی را در کل سیستم به دست آورده است این بخش از صنعت حمل و نقل اهمیت زیادی در عرصه های تجاری ، اجتماعی و فرهنگی دارا است و دو موضوع اساسی در اقتصاد حمل و نقل هوائی همچون کلید موضوعات مربوط به علم اقتصاد مسئله   ( هزینه ها costs و درآمدها Benefits ) است. رشد و گسترش حمل و نقل هوایی کشور ، استفاده بهینه از تأسیسات و امکانات فرودگاهی ، رونق صنعت حمل و نقل با ملحوظ داشتن ظرفیت قابل ارائه ناوگان هوائی کشور ، کاهش هزینه ها وارائه عملکرد مطلوب و منطقی در گروه رقابت سالم و سازنده از طریق تشکل صنفی شرکت های هواپیمایی خواهد بود.

رفع تنگناها و کاهش مشکلات موجود در سیستم حمل و نقل هوایی کشور ، تبادل اطلاعات ، اتخاذ راه حل های مناسب و منطقی یا نزدیک کردن دیدگاههای حمل و نقل در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده صنعت می­تواند از طریق این تشکل صنفی به عنوان دارندگان حرفه و تجارت معین تحقق عینی یابد. بنابراین اهداف و برنامه های آن در چارچوب قانون اساسی کشور و مقررات موضوعه مملکتی در جهت منافع خاص مربوط به صنعت حمل و نقل هوایی کشور خواهد بود. ضمناً با توجه به اهمیتی که نقش هلی کوپتر در صنعت حمل و نقل هوایی کشور دارد ، در همه مواردی که در این اساسنامه به هواپیمایی اشاره می شود ، مقصود شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری است.

ماده 1 - هدف :

     به استناد  مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصاديكارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده2-  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام : انجمن صنفي کارفرمايي شرکتهای هواپیمایی می باشد كه در اين اساسنامه به اختصار
« انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي :  حوزة جغرافيايي سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران و محل استقرار دفتر مركزي : تهران – شهید ستاری شمال به جنوب – نرسیده به خیابان پیامبر – نبش کوچه شاملو – پلاک 90 – طبقه 4 شرقی – واحد 8 مي باشد.

تلفن : 44042417 – 44022546 ، دور نگار: 44014440

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء -  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد -  بطور کتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

5- سعي در بهبود كيفيت تولید يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

8- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

9- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

10- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

11- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني .

12- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

13- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورت هاي لازم به آنها .

14- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

15- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارفرمایی .

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

1-  گسترش و رشد حمل ونقل هوایی ، بازرگانی کشور .

2-  کمک به رونق صنعت حمل و نقل با محلوظ داشتن ظرفیت قابل ارائه ناوگان هوایی کشور

3-  ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی مناسب در بهره وری و سرویس دهی مطلوب حمل ونقل هوایی و جلب رضایت مسافرین.

4-  به کارگیری رهنمودها و خط مشی های ارائه شده توسط مدیران عامل شرکت های هواپیمایی و هلیکوپتری  در تقویت امر عملیاتی و انجام پروازهای برنامه ای و غیر برنامه ای .

5-  هماهنگی همه جانبه در اجرای مقررات هواپیمایی کشوری و ایکائو.

6-  ایجاد رابطه صحیح و مناسب و منطقی با هواپیمایی کشوری در جهت تقویت امور مربوط به صنعت حمل و نقل هوایی و امور عملیاتی و ایمنی پروازها.

7-  استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات فرودگاهی و به  کارگیری اصل  صرفه جویی و کاهش هزینه ها.

8-  تقویت همکاری در زمینه حمل ونقل هوایی بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری.

9-  اتخاذ تدابیر لازم جهت تبادل اطلاعات هواپیمایی در زمینه های مختلف .

10-         ارتقاء تفاهم بیشتر بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری با تاکید بر روابط مناسب و منطقی بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری .

11-         تبادل اطلاعات و اتخاذ راه حل های مناسب و منطقی با نزدیک تر کردن حمل و نقل در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری .

12-         تدوین طرح های کسب و کار در حوزه صنعت هوانوردی

13-         تحقیق و پژوهش در زمینه مسایل مرتبط با صنعت حمل و نقل هوایی

14-         اخذگزارش عملکردعملیاتی بازرگانی ومالی اعضاءوتهیه گزارشهای تحلیلی ازصنعت حمل ونقل هوایی

15-         تعامل و مبادله اطلاعات و تجارب با سایر انجمن ها و نهادهای مشابه در سطح بین المللی به منظور ارتقاء کارائی و توانمندی شرکتهای هواپیمائی در حوزه های مختلف

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5 – شرايط عضويت :

عضویت کلیه شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری  واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است.

1- تابعيت ايران .

2- شاغل در صنعت حمل و نقل هوایی بار یا مسافر ( شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری ) در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبراز قبیل اساسنامه مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری .

3- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

4- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد . تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن ،  انجام اعمالی مغایر با منافع صنفی انجمن  وانسجام آن (با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

6- انجام هرگونه اقدام مغایر با مصالح و منافع صنفی سایر اعضاء با تصویب هیئت مدیره

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :

الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ب - حق عضويت ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

د – درآمدهای حاصل از مشارکت در اجرای